Buitengerechtelijke incassokosten

De redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, ofwel de buitengerechtelijke incassokosten, komen voor vergoeding in aanmerking (artikel 6:96 lid 2 onder c BW).

De kosten die worden gemaakt voor het incasseren van de vordering moeten redelijk en noodzakelijk zijn om de vergoeding te verkrijgen.

Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten

De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald aan de hand van het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’ en de daaruit volgende staffel. Het besluit vloeit voort uit de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

De regeling voor de buitengerechtelijke incassokosten is van toepassing op vorderingen die voortvloeien uit overeenkomsten tot betaling van een geldsom. De regeling is niet van toepassing op bijvoorbeeld een vordering op grond van schadevergoeding.

De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 40 en maximaal € 6.775.

Debiteur: consument of zakelijk?

Van het besluit kan niet ten nadele van de schuldenaar worden afgeweken ingeval de debiteur een consument is. Professionele partijen kunnen onderling bij overeenkomst (bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden) wel van het besluit afwijken.

Bij het incasseren van vorderingen op consumenten geldt dat de schuldenaar in verzuim moet zijn en een zogenaamde “veertiendagenbrief” moet hebben ontvangen. Hierin moet de schuldeiser de consument schuldenaar alsnog de gelegenheid geven om tot betaling van de vordering over te gaan. Wanneer de veertiendagentermijn is verstreken, kan de schuldeiser aanspraak maken op de buitengerechtelijke incassokosten.

Wanneer sprake is van een overeenkomst tussen professionele partijen, dan is de vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag volgende op de dag waarop de wettelijke of overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken.

Orange Tree Incasso Advocaten te Breda | Buitengerechtelijke incassokosten

Wilt u uw vordering laten incasseren door Orange Tree Incasso Advocaten? Neem dan contact op met een van onze advocaten.

Wettelijke rente en wettelijke handelsrente

Wettelijke (handels)rente is de schadevergoeding die verschuldigd is wegens te laat betalen.

Wettelijke rente

De wettelijke rente is pas door de schuldenaar (natuurlijk persoon) verschuldigd vanaf het moment dat hij in verzuim is. Hoofdregel is dat verzuim pas intreedt nadat de schuldenaar in gebreke is gesteld. Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarin de schuldenaar een termijn wordt gesteld waarbinnen hij (alsnog) aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien binnen deze termijn niet alsnog is betaald, treedt het verzuim in. Verzuim kan ook intreden als er sprake is van overschrijding van een fatale termijn of indien uit mededelingen of gedragingen van de schuldenaar blijkt dat hij niet gaat nakomen.

Wettelijke handelsrente

Bij handelsovereenkomsten is niet de wettelijke rente, maar de wettelijke handelsrente van toepassing. Handelsovereenkomsten zijn overeenkomsten tussen bedrijven (en overheidsinstanties) onderling.

Voor de verschuldigdheid van de wettelijke handelsrente is geen verzuim vereist. De wettelijke handelsrente is verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste dag van betaling. Indien geen uiterste dag van betaling is overeengekomen, is de wettelijke rente verschuldigd: (i) vanaf 30 dagen na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de schuldenaar de factuur heeft ontvangen, of (i) indien de datum van ontvangst van de factuur niet vaststaat, vanaf 30 dagen na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de prestatie is ontvangen.

De wettelijke handelsrente is veel hoger dan de wettelijke rente (respectievelijk circa 8% en 2%).

Orange Tree Incasso Advocaten te Breda | Wettelijke rente en wettelijke handelsrente

Voor meer informatie over wettelijke (handels)rente kunt u contact opnemen met een van onze advocaten in Breda.

 

Buitengerechtelijke incassokosten en het begrip ‘kosten’ ex artikel 6:44 BW

Op 10 juli 2015 heeft de Hoge Raad middels beantwoording van een viertal prejudiciële vragen duidelijkheid gegeven over het begrip ‘incassokosten’. Ook heeft de Hoge Raad daarbij duidelijkheid gegeven over de hoogte van de incassokosten bij business-to-business (B2B) relaties, althans over de vraag of een rechter bevoegd is om de bedongen buitengerechtelijke incassokosten te matigen in een dergelijke B2B-relatie.   

Buitengerechtelijke incassokosten en ‘kosten’ in de zin van artikel 6:44 BW

Artikel 6:44 lid 1 BW bepaalt dat betaling van een op een bepaalde verbintenis toe te rekenen geldsom in mindering strekt van eerst de kosten, dan de verschenen rente en daarna de hoofdsom en de lopende rente.

Onderhavige (prejudiciële) vraag aan de Hoge Raad stelt aan de orde of de buitengerechtelijke incassokosten vallen onder het begrip ‘kosten’ in deze bepaling.

De Hoge Raad overweegt dat de buitengerechtelijke incassokosten vallen onder het begrip “kosten” in de zin van artikel 6:44 BW. Dit betekent dat de schuldeiser aanspraak heeft op de rente over het openstaande gedeelte van de hoofdsom totdat dit gedeelte volledig is voldaan. Aan dit belang van de schuldeiser komt meer gewicht toe dan aan het belang van de niet tijdig betalende schuldenaar, aldus de Hoge Raad.

Matiging buitengerechtelijke incassokosten door de rechter

De overige aan de Hoge Raad gestelde (prejudiciële) vragen hebben betrekking op de bevoegdheid van de rechter om de bedongen buitengerechtelijke incassokosten ambtshalve te matigen (artikel 242 Rv).

De Hoge Raad oordeelt dat een rechter de bedongen buitengerechtelijke incassokosten in B2B-relaties kan matigen. De rechter dient de toepassing van de matigingsbevoegdheid wel te motiveren.

Voor wat betreft de vraag in hoeverre de bedongen buitengerechtelijke incassokosten voor matiging in aanmerking komen wordt aansluiting gezocht bij de Wet normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (Stb. 2012/140) en het bijbehorende BIK Besluit, ter zake vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Volgens die regeling geschiedt de normering van buitengerechtelijke incassokosten aan de hand van een forfaitair percentage dat uitsluitend is gerelateerd aan de hoogte van de verschuldigde hoofdsom, en niet aan de aard en omvang van de verrichte incassowerkzaamheden. De rechter kan het bedrag aan (bedongen) buitengerechtelijke incassokosten matigen tot het bedrag dat op grond van voornoemde regeling betaald zou moeten worden indien niet wordt gesteld en bij betwisting aannemelijk wordt gemaakt dat de werkelijke kosten hoger zijn dan dat bedrag.

Orange Tree Incasso Advocaten en Strong De Boer Advocaten te Breda | buitengerechtelijke incassokosten

Onze advocaten hebben een ruime ervaring op met het vorderen van en het verweren tegen buitengerechtelijke incassokosten. Voor vragen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Consument is buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd na verstrijken “veertiendagenbrief”

Consumenten-incasso

Op grond van artikel 6:96 BW kunnen buitengerechtelijke incassokosten op de debiteur worden verhaald. Op grond van lid 6 van dit artikel geldt dat bij het incasseren van vorderingen op consumenten de schuldeiser eerst een zogenaamde “veertiendagenbrief” moet verzenden. Hierin geeft de schuldeiser de consument alsnog de gelegenheid om tot betaling van de vordering over te gaan. Deze bepaling beoogt consumenten te beschermen tegen het direct verschuldigd zijn van buitengerechtelijke incassokosten. Op het moment dat de veertiendagentermijn is verstreken, kan de schuldeiser wel aanspraak maken op de buitengerechtelijke incassokosten.

In de praktijk bestond er discussie over de vraag of de consument-schuldenaar incassokosten verschuldigd is zonder dat de schuldeiser nadere incassohandelingen heeft verricht na het verzenden van de veertiendagenbrief. Om deze reden is hierover een prejudiciële vraag aan de Hoge Raad gesteld.

Uitspraak Hoge Raad, 13 juni 2014

De Hoge Raad heeft bij arrest van 13 juni 2014 overwogen dat een consument-schuldenaar na het verstrijken van de in de zogenaamde veertiendagenbrief gestelde termijn de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is. De schuldeiser hoeft, naast het versturen van de veertiendagenbrief, dus geen verdere incassohandelingen te verrichten om aanspraak te maken op de buitengerechtelijk incassokosten.

Vindplaats arrest: Hoge Raad, 13 juni, 2014 ECLI:NL:HR:2014:1405

Uitspraak Hof ‘s-Hertogenbosch onderstreept belang zorgvuldig debiteurenbeheer

Op 13 mei 2014 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een (tussen)arrest gewezen in een incasso-zaak tussen een energieleverancier en een afnemer.

Kern uitspraak

Nadat de afnemer zijn betalingsverplichting niet is nagekomen is hij door de energieleverancier in rechte betrokken. In eerste aanleg heeft de kantonrechter de vorderingen van de energieleverancier afgewezen, vanwege het niet voldoen aan de substantiëringsplicht (het verweer van de gedaagde is niet opgenomen in de dagvaarding) en vanwege onvoldoende onderbouwing van de vordering, terwijl de afnemer de vorderingen heeft betwist.  Daarnaast is volgens de kantonrechter niet duidelijk welke (deel)betalingen zijn toegerekend aan rente- en kostenposten.

In hoger beroep heeft de energieleverancier (alsnog) haar vordering onderbouwd en de betwistingen van de niet in hoger beroep verschenen afnemer weersproken. Het Hof kan de vorderingen niet (direct) integraal toewijzen, omdat de energieleverancier eerst dient te bewijzen dat de aanmaningen daadwerkelijk door de afnemer zijn ontvangen (hetgeen in eerste aanleg door de afnemer is betwist).

Ook is volgens het Hof onvoldoende vast komen te staan op welk deel van de vordering de energieleverancier de door de afnemer gedane (deel)betalingen in mindering heeft gebracht. Voorts overweegt het Hof dat voor zover de toerekening van de (deel)betalingen op rente en kosten ziet, onvoldoende is gebleken op welke grond de energieleverancier de rente en kosten mocht vorderen.

Het Hof geeft de energieleverancier tot slot de gelegenheid om haar vordering deugdelijk te onderbouwen, waarbij omtrent het bovenstaande meer duidelijkheid moet worden verschaft.

Lessen voor de praktijk

Het (tussen)arrest van het Hof onderstreept eens te meer dat het van groot belang is, dat -voor zover mogelijk- bewijsstukken omtrent de ontvangst van de facturen/aanmaningen door uw debiteuren worden vergaard. Daarnaast is van belang dat (deel)betalingen zorgvuldig worden geadministreerd, opdat duidelijk is op welk deel van de vordering de betalingen zien. Tot slot kunnen rente en kosten alleen worden gevorderd wanneer daar een wettelijke of contractuele grondslag voor is.

Vindplaats arrest: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 13 mei 2014 (gepubliceerd: 14 mei 2014), ECLI:NL:GHSHE:2014:1356

This is a post with post format of type Link

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus.

This is a standard post format with preview Picture

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

Lees meer

Post Formats is a theme feature introduced with Version 3.1. Post Formats can be used by a theme to customize its presentation of a post.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus – more on WordPress.org: Post Formats