Buitengerechtelijke incassokosten

De redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, ofwel de buitengerechtelijke incassokosten, komen voor vergoeding in aanmerking (artikel 6:96 lid 2 onder c BW). De kosten die worden gemaakt voor het incasseren van de vordering moeten redelijk en noodzakelijk zijn om de vergoeding te verkrijgen. Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten De hoogte van de […]

Wettelijke rente en wettelijke handelsrente

Wettelijke (handels)rente is de schadevergoeding die verschuldigd is wegens te laat betalen. Wettelijke rente De wettelijke rente is pas door de schuldenaar (natuurlijk persoon) verschuldigd vanaf het moment dat hij in verzuim is. Hoofdregel is dat verzuim pas intreedt nadat de schuldenaar in gebreke is gesteld. Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarin de schuldenaar […]

Buitengerechtelijke incassokosten en het begrip ‘kosten’ ex artikel 6:44 BW

Op 10 juli 2015 heeft de Hoge Raad middels beantwoording van een viertal prejudiciële vragen duidelijkheid gegeven over het begrip ‘incassokosten’. Ook heeft de Hoge Raad daarbij duidelijkheid gegeven over de hoogte van de incassokosten bij business-to-business (B2B) relaties, althans over de vraag of een rechter bevoegd is om de bedongen buitengerechtelijke incassokosten te matigen […]